1. ارائه آرتمیس کارت جهت استفاده از خدمات پس از فروش وهمچنین بهره مندی از مزایای آن الزامی می باشد.
2. دستگاه هایی دارای گارانتی هستند که دارای آرتمیس کارت باشند. و همچنین مشتری باید در هنگام خرید محصول از سالم بودن فیزیکی آن، برچسب سریال و آرتمیس کارت اطمینان حاصل نماید .
3. خدمات گارانتی فقط برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده و شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد همچنین ایراداتی که ناشی از طراحی و متریال ، مونتاژ شده که در اثر استفاده نرمال از دستگاه در طول دوره گارانتی بروز می نماید، در برگیرنده تعویض قطعه رایگان می باشد.
4. خدمات گارانتی فقط توسط مراکز مجاز معرفی شده و در محل تعمیرگاه ارایه می گردد. دستگاه/ قطعه بدون بررسی و تست فنی پذیرش شده ، خرابی های احتمالی منجر به ابطال گارانتی متعاقباً پس از بررسی بخش فنی اعلام خواهد شد.
5. دارنده رسید تحویل کالا به عنوان صاحب کالا تلقی شده ، فقط در قبال این رسید ، کالا تحویل داده خواهد شد.
*اعتبار رسید تحویل کالا از تاریخ صدور به مدت یک ماه بوده ، پس از آن هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.
6. مسئولیت آرتمیس محدود به بر طرف کردن اشکالات سخت افزاری دستگاه تحت گارانتی است. بدیهی است خدمات نرم افزاری جزء تعهدات شرکت نبوده ، البته در صورت درخواست مشتری با اخذ هزینه قابل ارائه می باشد.
7. مسئولیت مراقبت ، حفاظت و تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات و نرم افزار های مشتری با خود وی می باشد و اگر به هر دلیل اطلاعات از بین برود، مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.
8. کالا های معیوب در صورت امکان تعمیر ویا با کالاهای سالم تعویض خواهد شد . کالایی که تولید آن متوقف شده و نیاز به تعویض دارد ، با کالای مشابه تعویض و اختلاف قیمت مربوطه محاسبه می گردد.
9. خدمات پس از فروش در خارج از دوره گارانتی ، با اخذ هزینه قابل ارائه خواهد بود.
10. آرتمیس در خصوص صدمات احتمالی ناشی از حمل دستگاه قبل از پذیرش و بعد از ترخیص کالا مسئولیتی ندارد .
11. ارائه خدمات به محصولات در شرایط زیر قابل اجرا نیست :
الف: صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط ،حمل و نقل ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید ، نوسانات برق ،رعدو برق و حوادث طبیعی
ب: استفاده نادرست از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استاندارد های تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
ج: دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز آرتمیس تعمیر شوند .
د: هر نوع دستکاری ، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام ، مشخصات دستگاه یا هر نوع دستکاری یا آسیب آرتمیس کارت.