فرم دریافت نمایندگی فروشگاه های زنجیره ای رایان

نماینده انحصاری زندالکترونیک

 
 
 
 • تکمیل اطلاعات فردی

 • نام بانکشعبهکد شعبهشماره حسابصاحبان امضا 
  Add a row
 • اطلاعات عمومی

 • نام و نام خانوادگیکد ملیآدرس منزلتلفن همراهدرصد سهام 
  Add a row
 • نام شرکتتلفننام معرفنام محصولفروش در ماه 
  Add a row
 • تذکر: تمامی اسناد درخواستی باید اسکن رنگی شده از اصل مدارک باشد.

 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .